Công nghệ Progressive Web App

Progressive Web Apps (PWAs) là trải nghiệm người dùng có khả năng hiển thị web và:

  • Đáng tin cậy: Tải ngay lập tức và không bao giờ hiển thị thông báo lỗi, ngay cả trong điều kiện mạng không chắc chắn.
  • Nhanh: Phản hồi nhanh với các tương tác của người dùng với hoạt ảnh mượt mà và không sử dụng thanh cuộn chất lượng kém.
  • Hấp dẫn: Cảm giác như một ứng dụng tự nhiên trên thiết bị, với trải nghiệm người dùng sinh động.

Cấp độ chất lượng mới này cho phép Progressive Web Apps giành được vị trí trên màn hình chính của người dùng.

Đáng tin cậy

Khi được khởi chạy từ màn hình chính của người dùng, service workers sẽ cho phép Progressive Web App tải ngay lập tức, bất kể trạng thái mạng.

Service worker giống như một proxy phía máy khách, được viết bằng JavaScript và giúp bạn kiểm soát bộ nhớ cache và cách phản hồi các yêu cầu tài nguyên. Bằng cách lưu trữ trước các tài nguyên chính vào bộ nhớ cache, bạn có thể loại bỏ sự phụ thuộc vào mạng, đảm bảo trải nghiệm ngay lập tức và đáng tin cậy cho người dùng.

Nhanh

53% người dùng sẽ từ bỏ trang web nếu mất hơn 3 giây để tải! Và sau khi tải, họ kỳ vọng trang web nhanh, cuộn nhanh hoặc phản hồi giao diện nhanh.

Hấp dẫn​

Progressive Web Apps có thể cài đặt và chạy trực tiếp trên màn hình chính của người dùng mà không cần đến cửa hàng ứng dụng. Chúng mang đến trải nghiệm toàn màn hình sinh động với sự trợ giúp từ tệp kê khai ứng dụng web và thậm chí có thể tái thu hút người dùng với thông báo đẩy web.

Hỗ trợ trực tuyến